Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://saketos.pl, prowadzonym przez Saketos sp. z o.o., Biedrzychowicka 2, Sieniawka 59-921, NIP: 6152069414, REGON: 524076026. Kapitał zakładowy wynosi: 5000 zł.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2022-12-30 r., pod numerem KRS 0001010936.

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Saketos sp. z o.o.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4. Dostawa produktów

W przypadku wartości zamówień do kwoty 199,99 zł, do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. W przypadku wartości zamówień od kwoty 200 zł koszty przesyłki nie są doliczane (wysyłka jest darmowa).

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

5. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

• Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

• Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

• Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy

Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych praw (opisanych poniżej w punkcie dot. reklamacji) i ich zaspokojenia. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Państwa w momencie jego wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Państwu oraz za zawinione przez przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

9. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin.

W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacje można składać:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

• na piśmie na adres: Saketos sp. z o.o., ul. Biedrzychowicka 2, Sieniawka 59-921

• kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: 574 441 577

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: Pn - Pt / 8:00 - 16:00

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

11. Przeciwdziałanie nielegalnym treściom – Dyrketywa DSA

W naszym Sklepie Internetowym znajdują się usługi pośrednie zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 października 2022 roku – Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act, w skrócie „DSA”). Oferowane usługi pośrednie zgodnie z definicją DSA to usługi „hostingu”, które umożliwiają naszym klientom na zamieszczanie treści w ramach naszego sklepu internetowego, takich jak:

- opinie i oceny (funkcja umożliwiająca dodawanie opinii na temat produktów i jakości obsługi sklepu internetowego)

Sklep internetowy został zaprojektowany, zorganizowany i obsługiwany w sposób, który nie zakłóca ani nie ogranicza zdolności użytkowników do podejmowania świadomych i wolnych decyzji. Naszym głównym celem jest zapobieganie wprowadzaniu w błąd oraz manipulowaniu użytkownikami.

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa naszym klientom podczas korzystania z naszego Sklepu Internetowego, podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu natychmiastowej eliminacji nielegalnych treści z naszych usług, jak tylko zostaną one zgłoszone, zidentyfikowane i zweryfikowane. Oczekujemy, że nasi klienci również będą przestrzegać tych samych zasad. Dlatego prosimy, aby unikać przekazywania lub publikowania treści nielegalnych podczas korzystania z naszego Sklepu Internetowego.

Treści nielegalne i niezgodne z warunkami korzystania sklepu internetowego

Nielegalne treści obejmują informacje, które nie są zgodne z obowiązującym prawem lub zapisami regulaminu, zarówno same w sobie, jak i w kontekście konkretnych działań. Wśród nich mogą znajdować się treści:

a) Nielegalne lub niezgodne z niniejszym regulaminem oraz naszą polityką prywatności,
b) Zawierające wulgaryzmy, nawołujące do nienawiści i przemocy,
c) Niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym treści obraźliwe, naruszające uczucia religijne lub prywatne, jak również treści rasistowskie, wulgarne, treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym oraz treści niewłaściwe dla osób niepełnoletnich.
d) Naruszające prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub tajemnicę przedsiębiorstwa,
e) Zawierające nieautoryzowane odnośniki do innych stron internetowych, w tym konkurencyjnych serwisów czy sklepów, treści zawierające spam
f) Reklamujące inne serwisy, platformy, media społecznościowe,
g) Niezwiązane z tematyką działalności sklepu internetowego

Nielegalne treści w opiniach o produktach i ocenie jakości obsługi sklepu internetowego

Klient może zamieszczać opinie o produktach pod warunkiem, że oceniany produkt był faktycznie kupiony, dostarczony i sprawdzony. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oceny jakości obsługi sklepu internetowego. Klient dopiero po faktycznym zakupie i otrzymaniu, dostarczonego produktu jest proszony przez sklep internetowy o opinię na temat samego produktu oraz naszej jakości obsługi. Dodatkowo, zastrzegamy, że możemy odmówić publikacji opinii, które:

a) są nielegalne w rozumieniu niniejszego regulaminu lub wprowadzają w błąd;
b) zawierają elementy reklamowe, marketingowe lub odnoszą się do tzw. lokowania produktu;
c) zawierają odnośniki do innych stron internetowych;
e) naruszają prywatność lub zasady współżycia społecznego;
f) ujawniają dane osobowe lub inne informacje poufne;
g) nie dotyczą produktu lub jakości obsługi sklepu;
h) zawierają treści obraźliwe lub wulgarne,

Zgłaszanie treści nielegalnych, procedura odwoławcza i moderacja treści

Sklep internetowy nie jest odpowiedzialny za treści klientów, zwłaszcza te, które są nielegalne i umieszczone na serwisie lub platformie internetowej, jeśli działania są niezgodne z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy klient lub użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość zgłoszenia treści nielegalnych. Jeśli uznajesz, że dana treść łamie zasady określone w niniejszym regulaminie, możesz poinformować administratora, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, gdzie administrator może obejrzeć treść, oraz wszystkie istotne dane kontaktowe i informacje o osobach trzecich powiązanych z damą treścią(jeśli to możliwe). Decyzje w sprawie zgłoszeń podejmowane są jedynie na podstawie informacji od osób z odpowiednią wiedzą na temat danej kwestii. Sklep internetowy nie stosuje automatycznych metod przy rozpatrywaniu i podejmowaniu decyzji. O wyniku postępowania w sprawie zgłoszenia, jego treści oraz uzasadnieniu poinformujemy bez zbędnej zwłoki.

Jeśli w otrzymanym zgłoszeniu pojawią się treści nielegalne lub sprzeczne z regulaminem Sklep internetowy ma prawo do:

a) Usunięcia lub ograniczenia widoczności tych treści
b) Uniemożliwienia dostępu do tych treści 
c) Zdegradowania w wynikach 
d) Zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi w całości lub w części, albo zawieszenia lub zamknięcia konta klienta sklepu lub osoby trzeciej

Zainteresowanym odbiorcom danej usługi przekazujemy uzasadnienie, dlaczego ograniczenia zostały przez nas zastosowane. Powiadomimy klienta i ewentualne osoby trzecie o swojej decyzji, podając jasne uzasadnienie (jeśli ma ich dane kontaktowe). Użytkownik może odwołać się w ciągu 14 dni, dostarczając uzasadnienie. Administrator Sklepu internetowego rozpatrzy odwołanie w ciągu kolejnych 14 dni i poinformuje Użytkownika o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem.

12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

13. Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

X
W magazynie nie ma wystarczającej ilości produktów

Zapytaj nas o dostępność tego produktu

Out of stock

X

Zapytaj nas o dostępność tego produktu

Ask about product